نویسنده = دکتر احمد شعبانی
کتابخانه های اسلامی

دوره 35، شماره 37، اردیبهشت 1380

جیمز وستفال تامپسون؛ عباس ابراهیمی؛ دکتر احمد شعبانی