نویسنده = امیر غائبی
وضعیت شخصی‌سازی خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی دیجیتال ایران

دوره 56، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 21-42

سمانه خویدکی؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ امیر غائبی


وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصصی شهر تهران

دوره 45، شماره 4، دی 1390، صفحه 55-75

زهرا ابوالقاسمی؛ امیر غائبی؛ سعید رضائی شریف آبادی