نویسنده = سعید رضائی شریف آبادی
وضعیت شخصی‌سازی خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی دیجیتال ایران

دوره 56، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 21-42

10.22059/jlib.2022.344033.1619

سمانه خویدکی؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ امیر غائبی


وضعیت‌یابی مؤلفه‌های زیرساختی پیاده‌سازی اشتراک دانش در صنعت بیمه‌

دوره 47، شماره 3، مهر 1392، صفحه 325-346

10.22059/jlib.2013.51129

شبنم رفوآ؛ منصور تاجداران؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصصی شهر تهران

دوره 45، شماره 4، دی 1390، صفحه 55-75

زهرا ابوالقاسمی؛ امیر غائبی؛ سعید رضائی شریف آبادی