نویسنده = عبدالحسین فرج پهلو
مروری بر مفهوم هستی‌نگاری در وب معنایی

دوره 51، شماره 3، مهر 1396، صفحه 83-100

مرتضی کوکبی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ سولماز زرداری


شناسایی عوامل تأثیر گذار بر پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب توسط کاربران دانشگاهی: یک مطالعه گراندد تئوری

دوره 46، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 59-81

فاطمه مکی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ منیجه شهنی ییلاق