کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
نقش توسعه حرفه ای و اخلاق کار بر تعهد سازمانی و میل به ماندن کارکنان کتابداری شهر تبریز

دوره 52، شماره 3، آذر 1397، صفحه 81-98

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ روح اله مهدیون؛ عزیز هدایتی خوشمهر؛ مهدی کاظم زاده بیطالی