کلیدواژه‌ها = بازیابی اطلاعات
مطالعه‌ی مقایسه‌ای عملکرد جستجو در موتورها و فراموتورهای جستجو

دوره 49، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 511-593

فاطمه زندیان؛ اصغر مسعودی نصر آبادی؛ معصومه لطیفی؛ لیلا زادولی خواجه


سنجش میزان تکرار اطلاعات در بازیابی اطلاعات فارسی از وب با مقایسۀ موتورهای کاوش عمومی

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 239-254

سمیرا گوهری؛ لیلا مکتبی فرد؛ حمیدرضا جمالی مهموئی