دوره و شماره: دوره 55، شماره 4، دی 1400 
چارچوبی برای امکان‌سنجی ایجاد واسپارگاه مدیریت اطلاعات سوانح طبیعی ایران

صفحه 26-43

10.22059/jlib.2022.339620.1598

شاهد رشیدی؛ نادر نقشینه؛ فاطمه فهیم نیا؛ یاسمین استوار ایزدخواه؛ فاطمه ثقفی


طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد کتابخانه دیجیتال پزشکی

صفحه 101-114

10.22059/jlib.2022.341734.1605

مهشید لطفی؛ جواد قاضی میرسعید؛ میترا قریب؛ فاطمه شیخ‌شعاعی