دوره و شماره: دوره 55، شماره 4، دی 1400 

مقاله پژوهشی

بررسی نقشه سفر مشتری در فروشگاه‏‌ها‌ی الکترونیکی کتاب

صفحه 1-25

رقیه سبزعلیان؛ علیرضا نوروزی؛ محسن نظری


چارچوبی برای امکان‌سنجی ایجاد واسپارگاه مدیریت اطلاعات سوانح طبیعی ایران

صفحه 26-43

شاهد رشیدی؛ نادر نقشینه؛ فاطمه فهیم نیا؛ یاسمین استوار ایزدخواه؛ فاطمه ثقفی


طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد کتابخانه دیجیتال پزشکی

صفحه 101-114

مهشید لطفی؛ جواد قاضی میرسعید؛ میترا قریب؛ فاطمه شیخ‌شعاعی