نویسنده = محمود مرادی
ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشگاه رازی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

دوره 53، شماره 2، تیر 1398، صفحه 32-51

محمود مرادی؛ خاطره ویسی؛ سارا بهرامی نیا