نمایه نویسندگان

آ

  • آهنچی، دکتر آذر کلام وتصوف اسلامی از صدر اسلام تا حدود430 هجری تصوف [دوره 0، 33-32، 1378]
  • آهنچی، دکتر آذر کلام وتصوف اسلامی از صدر اسلام تا حدود 430 هجری معتزله [دوره 0، 31-30، 1378]

ا

ب

ت

  • توفیق، دکتر ادای دین به مصطفی بن عبدالله معروف به حاج خلیفه یا کاتب چلبی کتابشناس بزرگ ترک [دوره 0، 31-30، 1378]

ح

د

  • دیزجی، علی جلالی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی هند [دوره 0، 31-30، 1378]
  • دزفولی، دکتر محمد معرفی ترجمه ای کهن از قرآن کریم اثر:نظام الدین نیشابوری‹قرن هشتم هجری قمری› [دوره 0، 31-30، 1378]

ر

س

  • سبحانی، ادای دین به مصطفی بن عبدالله معروف به حاج خلیفه یا کاتب چلبی کتابشناس بزرگ ترک [دوره 0، 31-30، 1378]
  • سپهر، دکتر فرشته وضعیت انتخاب وسفارش نشریات ادواری لاتین در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور [دوره 0، 31-30، 1378]

ص

ف

  • فقیه، دکتر اسماعیل کتاب شناسی نظریه ی ترجمه برمبنای فهرست کامپیوتری انجمن زبان های [دوره 0، 33-32، 1378]

م