دوره و شماره: دوره 36، شماره 38 - شماره پیاپی 578، بهار 1381 
8. رشد و توسعهء کتابخانه های اسلامی

عبدالطیف عبدالله بن دوحیش؛ دکتر احمد شعبانى؛ محمود تفقدى جامى