نویسنده = احمد شعبانی
بررسی وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل 7P

دوره 47، شماره 4، دی 1392، صفحه 415-430

احمد شعبانی؛ نوشین عمادی؛ مرتضی محمدی استانی؛ ناهید سلیمانی