کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصصی شهر تهران

دوره 45، شماره 4، دی 1390، صفحه 55-75

زهرا ابوالقاسمی؛ امیر غائبی؛ سعید رضائی شریف آبادی


ارزشیابی نظامهای اطلاعاتی: رویکردها، مدل ها و روش ها

دوره 44، شماره 2، تیر 1389، صفحه 113-139

حسین تقوی قره بلاغ؛ حمید رحیمیان؛ روح الله مهدیون