نویسنده = فرامرز سهیلی
بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 54، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 99-114

صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی؛ نسرین بسطامی؛ سارا بهرامی نیا


بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب

دوره 53، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-63

فرامرز سهیلی؛ صالح رحیمی؛ فاطمه ایوتوندی پور


رتبه‌بندی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع و صنعتی به روش تاپسیس

دوره 52، شماره 3، آذر 1397، صفحه 13-37

فرامرز سهیلی؛ حسیبه سیدی طاجار؛ مهدی حسینی؛ حمید احمدی


تأثیرگذارترین پژوهشگران در حوزۀ آی ‌متریکس: نگاهی ترکیبی به شاخص‌های تأثیرگذاری

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-54

فرامرز سهیلی؛ هادی شریف مقدم؛ افشین موسوی چلک؛ علی اکبر خاصه


مطالعۀ روند چندنویسندگی و رابطۀ آن با ضریب تأثیر در نشریات فارسی حوزۀ فنی و مهندسی ایران طی سال‌های 1380 - 1389

دوره 48، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 583-603

محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ زهرا عابدی خوراسگانی؛ فرامرز سهیلی