نویسنده = علیرضا نوروزی
بررسی نقشه سفر مشتری در فروشگاه‏‌ها‌ی الکترونیکی کتاب

دوره 55، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-25

رقیه سبزعلیان؛ علیرضا نوروزی؛ محسن نظری


شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودکان و نوجوانان از دیدگاه ناشران

دوره 54، شماره 3، آبان 1399، صفحه 13-33

اطهره نقدی نژاد؛ سپیده فهیمی‌فر؛ علیرضا نوروزی


تدوین سناریوهای متصور برای آیندۀ برنامه های پژوهشی دانشگاه ها و تأثیر آنها بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی

دوره 53، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 77-96

مریم ناخدا؛ علی مرادمند؛ نادر نقشینه؛ علیرضا نوروزی


ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس

دوره 53، شماره 3، آذر 1398، صفحه 13-31

اکرم اشکو؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا


طراحی مدل مفهومی مسئله‌یابی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب

دوره 52، شماره 2، تیر 1397، صفحه 109-130

مصطفی باغ میرانی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ محمد حسن زاده؛ علیرضا نوروزی


بررسی مقایسه‌ای مدل‌های بازاریابی محتوایی از نظر مراحل و فرآیند اجراء

دوره 52، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 83-100

زهرا ناصری؛ علیرضا نوروزی؛ فاطمه فهیم نیا


بررسی سواد اطلاعاتی معلمان

دوره 51، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 6-6

پروین قاسمی؛ علیرضا نوروزی