نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودکان و نوجوانان از دیدگاه ناشران

دوره 54، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 13-33

اطهره نقدی نژاد؛ سپیده فهیمی فر؛ علیرضا نوروزی


3. ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس

دوره 53، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-1

اکرم اشکو؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا


4. طراحی مدل مفهومی مسئله‌یابی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب

دوره 52، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 109-130

مصطفی باغ میرانی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ محمد حسن زاده؛ علیرضا نوروزی


5. بررسی مقایسه‌ای مدل‌های بازاریابی محتوایی از نظر مراحل و فرآیند اجراء

دوره 52، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-100

زهرا ناصری؛ علیرضا نوروزی؛ فاطمه فهیم نیا


6. بررسی سواد اطلاعاتی معلمان

دوره 51، شماره 1، بهار 1396، صفحه 6-6

علیرضا نوروزی؛ پروین قاسمی