کلیدواژه‌ها = بازاریابی
تحلیل SWOT و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در قالب «بازاریابی: محصول»

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 55-78

محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه؛ فرزانه سهلی


بررسی وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل 7P

دوره 47، شماره 4، دی 1392، صفحه 415-430

احمد شعبانی؛ نوشین عمادی؛ مرتضی محمدی استانی؛ ناهید سلیمانی