تحقیقات کتابداری و اطلاع‏ رسانی دانشگاهی

 

خلاصۀ استاندارد عنوان:.Acad. Librariansh. Info. Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری: 6 هفته

نرخ پذیرش: 11%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به متن مقالات

نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی از تاریخ  ۱۴۰۰/۰1/0۱ ازنویسندگان محترم مجله جهت پردازش مقالات (داوری، ویراستاری و... ) چهار میلیون ریال دریافت می نماید. ۵۰ درصد از هزینه پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه ی حق چاپ از نویسنده، و ۵۰ درصد باقیمانده پس از آماده سازی مقاله برای انتشار(قبل از انتشار رسمی مقاله) اخذ خواهدشد.

 

 

        

                                    

 

شماره جاری: دوره 55، شماره 4، دی 1400 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقشه سفر مشتری در فروشگاه‏ها‌ی الکترونیکی کتاب

مهسا سبزعلیان؛ علیرضا نوروزی؛ محسن نظری


2. طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد کتابخانه دیجیتال پزشکی ...

مهشید لطفی؛ جواد قاضی میر سعید؛ میترا قریب؛ فاطمه شیخ شعاعی


3. سالیابی منتخبی از نسخه‌های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران با استفاده از آزمایش کربن14

لی لی کردوانی؛ علی آقایی؛ فرانک بحرالعلومی؛ رسول جعفریان؛ میشائیل مارکس؛ ایرنا هایداش


4. چارچوبی برای امکان‌سنجی ایجاد واسپارگاه مدیریت اطلاعات سوانح طبیعی ایران

شاهد رشیدی؛ نادر نقشینه؛ فاطمه فهیم نیا؛ یاسمین استوار ایزدخواه؛ فاطمه ثقفی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان