نشریۀ تحقیقات کتابداری و اطلاع‏ رسانی دانشگاهی

 

خلاصۀ استاندارد عنوان:.Acad. Librariansh. Info. Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری: 6 هفته

نرخ پذیرش: 11%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به متن مقالات

 

 

        

                                    

 

شماره جاری: دوره 54، شماره 4 - شماره پیاپی 1، زمستان 1399، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی ذهنیت‌های کتابداران دانشگاهی در مورد خودرهبری سازمانی و ارائه الگو.

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مریم سادات سیدین؛ عاطفه زارعی


3. مفهوم‌سازی سایه‌نویسی: نگاهی به بدرفتاری‌های علمی در بافت آموزش عالی ایران

بهروز رسولی؛ مرتضی نبی میبدی؛ حمیدرضا مختاری؛ مجید نبوی؛ مریم نظری؛ سیروس علیدوستی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها