نمایه نویسندگان

آ

 • آژیده، با هره تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و اد بیات فارسی دانشکده ادبیات [دوره 36، شماره 39، 1381]
 • آژنده، دکتر یعقوب کارکرد دو سویه کتابخانه در دورهء مغولان ایران کتاب آرایی و کتابد اری [دوره 36، شماره 38، 1381]

ا

پ

 • پور، رشید فرزانه شرح احوال و آثار مرحوم شمس العلما "خانبهادر میرزا قلیج بیگ" [دوره 36، شماره 38، 1381]

ت

ج

ح

د

ر

ز

س

ش

 • شعبانى، دکتر احمد رشد و توسعهء کتابخانه های اسلامی [دوره 36، شماره 38، 1381]
 • شهبازى، مهرى بهره وری در خدمات جستجو و بازیابی اطلاعات در بخش اطلأع رسانی [دوره 36، شماره 39، 1381]

ص

 • صادقی، دکتر علی اشرف نسخه شناسی دستور سخن تالیف میرزا محمد تقی کمال الدین متخلص به سنجر ایرانی [دوره 36، شماره 38، 1381]
 • صافی، دکتر قاسم یادی از استاد محمد تقی دانش پژوه کتابشناس و نسخه شناس نامدار [دوره 36، شماره 39، 1381]
 • صافی، دکتر قاسم ادب حسرت یادی از دکتر امیر حسین آریانپور نظریه پرداز و احیا گر اندیشه اجتماعی [دوره 36، شماره 38، 1381]
 • صافى، دکتر قاسم مروری بر کتاب تر جمان ا لبلاغه [دوره 36، شماره 39، 1381]

ض

 • ضیایى، محمدصادق بررسی موانع ساختاری مراکز علمی و پژوهشی در رابطه با تحقق اهداف توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات [دوره 36، شماره 39، 1381]

ک

 • کوکبى، دکترمرتضى نقد ظاهری و ارتباط آن با نقد محتوایی در اد بیات کود کان [دوره 36، شماره 38، 1381]
 • کوکبى، دکتر مرتضى در سالهای 78 و 79 اتفاق افتاد : بررسی دو مورد فهرستنویسی پیش از انتشار [دوره 36، شماره 39، 1381]

م

و