دوره و شماره: دوره 57، شماره 1، فروردین 1402 
استفاده از مدل دلون و مک‏لین برای ارزیابی سیستم دانشگاهی گلستان: یک مطالعه موردی

صفحه 15-28

10.22059/jlib.2023.358033.1685

مهدی شقاقی؛ نیکو دهقان نژادی؛ محمدجواد ترنگ؛ فاطمه محمدخانی؛ زرین مدرس وحید