دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-158