نویسنده = دکتر عباس حری
ارزیابی شیوه نامه های استناد در نشریات معتبر دانشگاه تهران

دوره 37، شماره 1، فروردین 1382

دکتر عباس حری؛ اعظم شاهبداغی