نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ارتباطات علمی ارتباطات علمی در دانشگاه‌ها با تاکید بر مشکلات دسترسی به مجلات علمی [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • ارزیابی مجموعه ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • استادان بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و تاثیر استادان بر الگوهای اطلاع یابی آنها [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • استانداردها ارزیابی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • استناد استنادگرها: تولید کتابشناسی برای نسل آینده [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • اصطلاحات مشترک بررسی روابط میان اصطلاحات مشترک در اصطلاحنامه فرهنگی فارسی : اصفا و اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو بررسی روابط میان اصطلاحات مشترک در اصطلاحنامه فرهنگی فارسی : اصفا و اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) بررسی روابط میان اصطلاحات مشترک در اصطلاحنامه فرهنگی فارسی : اصفا و اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • اعضای هیات علمی بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (82-81) و تعیین اولویت‌های خدماتی کتابخانه‌های دانشگاهی. [دوره 39، شماره 43، 1386]

ب

 • بازیابی اطلاعات تأثیر درس شیوه بهره‌گیری از کتابخانه بر نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • بیماران بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی نسبت به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران [دوره 39، شماره 43، 1386]

پ

 • پایان‌نامه‌ها تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383-1376) [دوره 39، شماره 44، 1386]

ت

 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383-1376) [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • تولید استناد استنادگرها: تولید کتابشناسی برای نسل آینده [دوره 39، شماره 44، 1386]

خ

 • خدمات بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی نسبت به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • خدمات مرجع در کتابخانه های دانشگاهی استانداردها در خدمات مرجع مجازی [دوره 39، شماره 44، 1386]

د

 • دانشجویان بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و تاثیر استادان بر الگوهای اطلاع یابی آنها [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • دانشگاه ارتباطات علمی در دانشگاه‌ها با تاکید بر مشکلات دسترسی به مجلات علمی [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و تاثیر استادان بر الگوهای اطلاع یابی آنها [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • دانشگاه تهران ارزیابی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • دانشگاه تهران دانشگاه تربیت مدرس تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383-1376) [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (82-81) و تعیین اولویت‌های خدماتی کتابخانه‌های دانشگاهی. [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • دانشگاه علوم پزشکی ایران بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی نسبت به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی نسبت به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی نسبت به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • دانشگاه کاشان تأثیر درس شیوه بهره‌گیری از کتابخانه بر نتایج بازیابی اطلاعات دانشجویان دانشگاه کاشان [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • دسترسی به اطلاعات مفهوم‌سازی دسترسی به اطلاعات و ارائه مدلی ترکیبی:پاره‌ای از تبعات فن‌آوری بر دسترسی [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • دسترس پذیری ارتباطات علمی در دانشگاه‌ها با تاکید بر مشکلات دسترسی به مجلات علمی [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • دکتری شیمی تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383-1376) [دوره 39، شماره 44، 1386]

ذ

ر

 • راهنمای مرجع ایفلا استانداردها در خدمات مرجع مجازی [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • رفتار اطلاع‌یابی بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و تاثیر استادان بر الگوهای اطلاع یابی آنها [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • روابط عمومی روابط عمومی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 39، شماره 43، 1386]

ز

 • زبان زبان و هرمنوتیک در فرایند مرجع [دوره 39، شماره 43، 1386]

س

ش

ص

 • صفحات متنی مروری بر رویکردهای نمایه سازی خودکار وب : محتوا محوری، استناد محوری و معنا محوری [دوره 39، شماره 43، 1386]

ف

 • فراغت آموزشی لزوم مهندسی مجدد منابع انسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در ایام فراغت آموزشی [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • فرایند مرجع زبان و هرمنوتیک در فرایند مرجع [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • فن‌آوری اطلاعات عوامل موثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاهی : پژوهشی در متون [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • فن‌آوری اطلاعات تکنولوژی اطلاعات و تکنولوژی‌های معطوف به خود [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • فن‌آوری اطلاعات تغییرات سازمانی ناشی از ورود فن‌آوری نوین به کتابخانه‌ها [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • فن‌آوری اطلاعات مفهوم‌سازی دسترسی به اطلاعات و ارائه مدلی ترکیبی:پاره‌ای از تبعات فن‌آوری بر دسترسی [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • فن‌آوری معطوف به خود تکنولوژی اطلاعات و تکنولوژی‌های معطوف به خود [دوره 39، شماره 43، 1386]

ک

 • کتابخانه بیمارستانی بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی نسبت به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • کتابخانه دانشگاهی روابط عمومی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران لزوم مهندسی مجدد منابع انسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در ایام فراغت آموزشی [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • کتابخانه‌ها با هدف استفادة مشترک کتابخانة دانشگاهی با هدف استفادة مشترک [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • کتابخانه‌های دانشکده‌ای ارزیابی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی عوامل موثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاهی : پژوهشی در متون [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (82-81) و تعیین اولویت‌های خدماتی کتابخانه‌های دانشگاهی. [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی کتابخانة دانشگاهی با هدف استفادة مشترک [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • کتابخانه‌های عمومی کتابخانة دانشگاهی با هدف استفادة مشترک [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی نمایه‌سازی تصاویر: چالش‌ها و رویکردها [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • کتابسنجی تحلیل استنادی تطبیقی پایان‌نامه‌های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس (1383-1376) [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • کرمانشاه ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • کسب اطلاعات بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و تاثیر استادان بر الگوهای اطلاع یابی آنها [دوره 39، شماره 43، 1386]

م

 • متن پژوهی عوامل موثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاهی : پژوهشی در متون [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • مجلات علمی ارتباطات علمی در دانشگاه‌ها با تاکید بر مشکلات دسترسی به مجلات علمی [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • مدیریت تغییر تغییرات سازمانی ناشی از ورود فن‌آوری نوین به کتابخانه‌ها [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • مدیریت کتابخانه روابط عمومی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • مدیریت کتابخانه‌ها تغییرات سازمانی ناشی از ورود فن‌آوری نوین به کتابخانه‌ها [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • مدل سازی مفهوم‌سازی دسترسی به اطلاعات و ارائه مدلی ترکیبی:پاره‌ای از تبعات فن‌آوری بر دسترسی [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • مرجع مجازی استانداردها در خدمات مرجع مجازی [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • مصاحبه مرجع زبان و هرمنوتیک در فرایند مرجع [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • مفهوم‌سازی مفهوم‌سازی دسترسی به اطلاعات و ارائه مدلی ترکیبی:پاره‌ای از تبعات فن‌آوری بر دسترسی [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • منابع انسانی لزوم مهندسی مجدد منابع انسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در ایام فراغت آموزشی [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • مهندسی لزوم مهندسی مجدد منابع انسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در ایام فراغت آموزشی [دوره 39، شماره 44، 1386]

ن

 • نیاز اطلاعاتی بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و تاثیر استادان بر الگوهای اطلاع یابی آنها [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • نیازهای اطلاعاتی بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (82-81) و تعیین اولویت‌های خدماتی کتابخانه‌های دانشگاهی. [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • نیروی متخصص ارزیابی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • نمایه‌سازی تصویر نمایه‌سازی تصاویر: چالش‌ها و رویکردها [دوره 39، شماره 44، 1386]
 • نمایه سازی خودکار مروری بر رویکردهای نمایه سازی خودکار وب : محتوا محوری، استناد محوری و معنا محوری [دوره 39، شماره 43، 1386]

و

 • وب مروری بر رویکردهای نمایه سازی خودکار وب : محتوا محوری، استناد محوری و معنا محوری [دوره 39، شماره 43، 1386]
 • وب سایت‌ها استنادگرها: تولید کتابشناسی برای نسل آینده [دوره 39، شماره 44، 1386]

ه

 • هرمنوتیک زبان و هرمنوتیک در فرایند مرجع [دوره 39، شماره 43، 1386]