نمایه نویسندگان

آ

  • آزاد، دکتر اسدالله نگاهی به عناوین پایان نامه های دکترای کتابداری و اطلاع رسانی خارجی بین سال های 1994تا1999 [دوره 35، شماره 37، 1380]
  • آهنچی، دکتر آذر کلام وتصوف اسلامی ازصدراسلام تاحدود 430 هجری مؤلفان متصوّفه [دوره 35، شماره 36، 1380]

ا

ت

ج

چ

د

ش

ک

  • کهدویی، دکتر محمد کاظم فهرست نسخه های خطی کتابخانه ی دانشگاه داکا مجموعه ی حکیم حبیب الرحمان [دوره 35، شماره 36، 1380]
  • کوکبی، دکتر مرتضی تحول دراستانداردهای سازماندهی برای اطلاع رسانی در ایران [دوره 35، شماره 37، 1380]

م

  • مجیدی، موسی بررسی اجمالی تاریخ روزنامه های آذربایجان از 1230 تا 1380 [دوره 35، شماره 37، 1380]
  • منصوریان، یزدان نگاهی به عناوین پایان نامه های دکترای کتابداری و اطلاع رسانی خارجی بین سال های 1994تا1999 [دوره 35، شماره 37، 1380]

ن

ه