کلیدواژه‌ها = کتابداران
تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با میانجیگری جو اخلاقی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز

دوره 56، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-12

منصور کوهی رستمی؛ سعید گیلانی؛ پروین نجف پور مقدم


وندالیسم در کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی نمودها و دلایل‌

دوره 52، شماره 3، آذر 1397، صفحه 101-118

رقیه علیزاده؛ نصرت ریاحی نیا؛ سمیه سادات آخشیک


بررسی وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل 7P

دوره 47، شماره 4، دی 1392، صفحه 415-430

احمد شعبانی؛ نوشین عمادی؛ مرتضی محمدی استانی؛ ناهید سلیمانی


کتابخانهء مرکزی دانشگاه عثمانیه در حیدرآباد هند

دوره 36، شماره 38، فروردین 1381

دکتر ابوالقاسم رادفر