نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی آزمون کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بین سال‌های 1381- 1386 [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • آموزش مستمر بررسی د‌یدگاه کتابداران کتابخانه‌ها‌ی مرکز‌ی دانشگاه‌ها‌ی دولتی شهر تهران دربار? ضرورت آموزش مستمر 1 [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • آنتروپی آنتروپی، آنتروپی منفی، و اطلاعات [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • آنتروپی منفی. نظریه کوانتومی اطلاعات آنتروپی، آنتروپی منفی، و اطلاعات [دوره 40، شماره 45، 1387]

ا

 • ابزارهای خودکار ارزیابی ابزارهای خودکار ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها با تأکید بر کاربردپذیری آنها [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • اختلال آنتروپی، آنتروپی منفی، و اطلاعات [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • ارتباطات علمی. خوشه‌بندی ترسیم شبکة ارتباطات علمی میان دانشمندان با استفاده از رویکرد «شبکة استنادی» [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • استاندارد ایزو 214 مقایسه چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق‌(ع) از سال 1368 تا 1382 با استاندارهای بین‌المللی ایزو (ISO) [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • استناد تحلیل استنادی آرشیو مقالات پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • اصطلاح جدید بررسی تأثیرپذیری اصطلاحنامه از ورود اصطلاحات جدید با رویکردی بر اصطلاحنامه اریک [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • اصطلاحنامه بررسی تأثیرپذیری اصطلاحنامه از ورود اصطلاحات جدید با رویکردی بر اصطلاحنامه اریک [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • اصطلاحنامه اریک بررسی تأثیرپذیری اصطلاحنامه از ورود اصطلاحات جدید با رویکردی بر اصطلاحنامه اریک [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • اصطلاحنامه‌ها طرح تدوین اصطلاحنامه نسخه‌شناسی در ایران [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • اطلاع‌یابی بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • اعضای هیأت علمی بررسی وضعیت و میزان استفادة اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • اینترنت بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی [دوره 40، شماره 46، 1387]

ب

 • بانک اطلاعاتی معیارهای ارزیابی رابط‌های کاربر نسخه‌های مختلف پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • بستانی کتاب‌شناسی خاندان بستانی [دوره 40، شماره 46، 1387]

پ

 • پایان‌نامه‌ها مقایسه چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق‌(ع) از سال 1368 تا 1382 با استاندارهای بین‌المللی ایزو (ISO) [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • پایگاه اطلاعاتی تحلیل ساختاری توصیفگرهای فارسی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی معیارهای ارزیابی رابط‌های کاربر نسخه‌های مختلف پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی تحلیل استنادی آرشیو مقالات پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران تحلیل ساختاری توصیفگرهای فارسی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • پست الکترونیک امکان‌سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی شهر تهران [دوره 40، شماره 45، 1387]

ت

 • تأثیرپذیری بررسی تأثیرپذیری اصطلاحنامه از ورود اصطلاحات جدید با رویکردی بر اصطلاحنامه اریک [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • تأمین و تحویل مدرک آسیب‌شناسی طرح تأمین مدرک (برای کتابخانه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاه تهران [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • تحقیقات و فناوری. دانشگاه تهران آسیب‌شناسی طرح تأمین مدرک (برای کتابخانه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاه تهران [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی آرشیو مقالات پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • توصیفگرها تحلیل ساختاری توصیفگرهای فارسی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران [دوره 40، شماره 45، 1387]

ج

 • جامعة علمی ترسیم شبکة ارتباطات علمی میان دانشمندان با استفاده از رویکرد «شبکة استنادی» [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • جامعه اطلاعاتی نقش کتابخانه‌ها در تحقق جوامع اطلاعاتی و معرفتی [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • جامعه‌شناسی دانش ترسیم شبکة ارتباطات علمی میان دانشمندان با استفاده از رویکرد «شبکة استنادی» [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • جامعه معرفتی نقش کتابخانه‌ها در تحقق جوامع اطلاعاتی و معرفتی [دوره 40، شماره 45، 1387]

چ

 • چکیده‌نویسی مقایسه چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق‌(ع) از سال 1368 تا 1382 با استاندارهای بین‌المللی ایزو (ISO) [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • چکیده‌ها مقایسه چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق‌(ع) از سال 1368 تا 1382 با استاندارهای بین‌المللی ایزو (ISO) [دوره 40، شماره 45، 1387]

خ

 • خدمات مرجع الکترونیکی امکان‌سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی شهر تهران [دوره 40، شماره 45، 1387]

د

 • دانش اطلاعات نقش کتابخانه‌ها در تحقق جوامع اطلاعاتی و معرفتی [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • دانش‌پژوه نگاهی به حیات علمی و فرهنگی استاد محمدتقی دانش‌پژوه به مناسبت دهمین سال درگذشت استاد [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • دانشجویان جغرافیای دانشگاه تهران. بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • دانشگاه آزاد اسلامی. بررسی تطبیقی آزمون کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بین سال‌های 1381- 1386 [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • دانشگاه امام صادق(ع) مقایسه چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق‌(ع) از سال 1368 تا 1382 با استاندارهای بین‌المللی ایزو (ISO) [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • دانشگاه یزد بررسی وضعیت و میزان استفادة اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • دانشگاه‌های دولتی بررسی تطبیقی آزمون کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بین سال‌های 1381- 1386 [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • دانشگاه‌ها‌ی دولتی شهر تهران بررسی د‌یدگاه کتابداران کتابخانه‌ها‌ی مرکز‌ی دانشگاه‌ها‌ی دولتی شهر تهران دربار? ضرورت آموزش مستمر 1 [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • دائرة المعارف بستانی کتاب‌شناسی خاندان بستانی [دوره 40، شماره 46، 1387]

ر

 • رابط کاربر معیارهای ارزیابی رابط‌های کاربر نسخه‌های مختلف پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 40، شماره 45، 1387]

ش

 • شبکة استنادی ترسیم شبکة ارتباطات علمی میان دانشمندان با استفاده از رویکرد «شبکة استنادی» [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • شبکه همکاری بین کتابخانه‌ای نقش شبکه در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی با هدف استفادة مشترک [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • شیطانک ماکسول آنتروپی، آنتروپی منفی، و اطلاعات [دوره 40، شماره 45، 1387]

ط

 • طرح تأمین مدرک. وزارت علوم آسیب‌شناسی طرح تأمین مدرک (برای کتابخانه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاه تهران [دوره 40، شماره 46، 1387]

ع

 • علوم تربیتی بررسی تأثیرپذیری اصطلاحنامه از ورود اصطلاحات جدید با رویکردی بر اصطلاحنامه اریک [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • علوم کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تطبیقی آزمون کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بین سال‌های 1381- 1386 [دوره 40، شماره 46، 1387]

ف

 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بررسی وضعیت و میزان استفادة اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • فهرست‌نگاری نگاهی به حیات علمی و فرهنگی استاد محمدتقی دانش‌پژوه به مناسبت دهمین سال درگذشت استاد [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی راهنمای آشنایی با ذخایر و دست‌نوشته‌های فارسی [دوره 40، شماره 46، 1387]

ک

 • کاربردپذیری ابزارهای خودکار ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها با تأکید بر کاربردپذیری آنها [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • کتابخانه آسیب‌شناسی طرح تأمین مدرک (برای کتابخانه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاه تهران [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • کتابخانه‌ها با هدف استفادة مشترک نقش شبکه در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی با هدف استفادة مشترک [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی نقش شبکه در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی با هدف استفادة مشترک [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • کتابخانه‌ها‌ی دانشگاهی بررسی د‌یدگاه کتابداران کتابخانه‌ها‌ی مرکز‌ی دانشگاه‌ها‌ی دولتی شهر تهران دربار? ضرورت آموزش مستمر 1 [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • کتابخانه‌های عمومی نقش شبکه در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی با هدف استفادة مشترک [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • کتابداران بررسی د‌یدگاه کتابداران کتابخانه‌ها‌ی مرکز‌ی دانشگاه‌ها‌ی دولتی شهر تهران دربار? ضرورت آموزش مستمر 1 [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • کتاب‌سنجی ترسیم شبکة ارتباطات علمی میان دانشمندان با استفاده از رویکرد «شبکة استنادی» [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • کیفیت وب‌سایت ابزارهای خودکار ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها با تأکید بر کاربردپذیری آنها [دوره 40، شماره 45، 1387]

گ

 • گفت و گوی دیجیتال امکان‌سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی شهر تهران [دوره 40، شماره 45، 1387]

ل

م

 • مجموعه‌سازی اشتراکی آسیب‌شناسی طرح تأمین مدرک (برای کتابخانه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاه تهران [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • محمدتقی نگاهی به حیات علمی و فرهنگی استاد محمدتقی دانش‌پژوه به مناسبت دهمین سال درگذشت استاد [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • میراث فرهنگی. راهنمای آشنایی با ذخایر و دست‌نوشته‌های فارسی [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • معیارهای ارزیابی معیارهای ارزیابی رابط‌های کاربر نسخه‌های مختلف پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • مقاله. تحلیل استنادی آرشیو مقالات پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 40، شماره 46، 1387]
 • منابع الکترونیکی بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی [دوره 40، شماره 46، 1387]

ن

و

 • ویدئو نمایه‌سازی ویدئو [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • ویدئو کنفرانس امکان‌سنجی ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی شهر تهران [دوره 40، شماره 45، 1387]
 • ونگانتروپی آنتروپی، آنتروپی منفی، و اطلاعات [دوره 40، شماره 45، 1387]